Czym są opłaty likwidacyjne na umowach polisolokat?

czym są opłaty likwidacyjne polisolakty umowy 2021

Opłaty likwidacyjne wynikają z umów polisolokat i są wymagane podczas przedterminowego rozwiązania umowy polisolokaty. Opłata likwidacyjna jest zazwyczaj wysoka i wynosi nawet do 100% zainwestowanego kapitału na poczet polisolokaty. 

Informacje związane z opłatami likwidacyjnymi zazwyczaj były przedstawiane klientom w sposób niezrozumiały. Wysokie wynagrodzenia prowizyjne sprzedających polisy ubezpieczeniowe często prowadziły do działań nieuczciwych (prawnie i etycznie), gdzie ważniejsza była sprzedaż produktu, niż objaśnienie klientowi warunków umowy. 

Problematyczne opłaty likwidacyjne

Jednym z podstawowych problemów klientów, którzy posiadają polisolokaty jest niemożność odzyskania wpłaconych składek z uwagi na stosowanie przez towarzystwa ubezpieczeniowe opłat za dokonanie wykupu ubezpieczenia na poziomie sięgającym 100 % wpłaconej kwoty. Przeciwko dopuszczalności pobierania przez ubezpieczycieli tego typu opłaty ze względu na istotę umowy kapitałowego ubezpieczenia na życie przemawia szereg argumentów:

  • Uprawnienie do wykupu ubezpieczenia powstaje w chwili zawarcia umowy kapitałowego ubezpieczenia na życie; z uprawnieniem tym skorelowanym jest obowiązek wypłaty wartości wykupu, aktualizowany przez wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na życie (uchwała SN z dnia 24 stycznia 1996 r., III CZP 196/95).
  • Wypłata wartości wykupu należy do podstawowych obowiązków ubezpieczyciela, podobnie jak zwrot powierzonych środków pieniężnych w przypadku umowy rachunku bankowego.
  • Uczynienie zadość roszczeniu ubezpieczającego o wykup ubezpieczenia stanowi o należytym wykonaniu zobowiązania. Z tych względów niedopuszczalnym prawnie jest zastrzeżenie opłaty za dokonanie czynności, która nie ma charakteru dostatecznie wyodrębnionego prawnie świadczenia; w kategoriach prawo-cywilistycznych „opłata” powinna być traktowana jako wynagrodzenie za spełnienie świadczenia (wyrok SN z dnia 13 lipca 2005 r., I CK 832/04).
  • Podobnie jak wypłata środków z rachunku bankowego, tak i wypłata wartości wykupu ma charakter czynności technicznej. Sam fakt generowania kosztów przez dokonanie czynności technicznej nie uzasadnia jeszcze pobrania z tego tytułu opłaty jako ekwiwalentu ich poniesienia

Polisolokaty – opłaty likwidacyjne i nieświadomi klienci banków oraz TU

Klienci często byli nieświadomi konieczności poniesienia opłat likwidacyjnych i innych ukrytych kosztów (np. koszty zarządzania polisolokatą) w przypadku przedterminowego rozwiązana umowy (rezygnacji). Dowiadywali się o tym zazwyczaj w momencie próby rozwiązania nierentownego produktu, gdy okazywało się, że mogą stracić praktycznie cały wpłacony na poczet polisolokaty kapitał.

Klienci mieli do wyboru rozwiązanie polisolokaty (co wiązało się ze stratą kapitału) lub dalsze wpłacanie pieniędzy na rzecz nierentownego produktu. Tracili równocześnie zaufanie do instytucji finansowych, które te produkty oferowały (banki i towarzystwa ubezpieczeniowe). Próba wyjaśnienia sytuacji kończyła się zazwyczaj odesłaniem klienta do druku umowy, który był w swojej formie zbliżony do książki napisanej niezrozumiałym językiem.

Opłaty likwidacyjne UOKiK

Zgodnie z polskim prawem, licznymi wyrokami sądów, opinią Rzecznika Finansowego oraz prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) opłaty likwidacyjne polisolokat nakładane przez banki i towarzystwa ubezpieczeniowe, które nakładane były na klientów przedterminowo rozwiązujących umowy są klauzulami niedozwolonymi (klauzule abuzywne) i stanowią niedozwolone przerzucanie ryzyka na klienta.

Jak słusznie zwraca uwagę Rzecznik Finansowy w swoim raporcie odnośnie polisolokat, były one:

  • drapieżną sprzedażą toksycznych umów,
  • pułapką inwestycyjną drenującą portfele klientów,
  • systemowym, zaplanowanym i realizowanym w majestacie prawa wprowadzaniem w błąd,
  • szczególnie nieuczciwym sposobem rekompensowania kosztów w postaci opłat likwidacyjnych,
  • przerzucaniem całego ryzyka na klienta w formie opłaty likwidacyjnej.

Sprawdź: Raport Rzecznika Finansowego – “Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym”

Opłata likwidacyjne – co zrobić? Odzyskaj zainwestowany kapitał ze wsparciem kancelarii!

Wiele osób zastanawia się, co zrobić, aby odzyskać pieniądze, swój zainwestowany kapitał swojej polisolokaty i zapobiec wysokiej opłacie likwidacyjnej. Ciężko przeciwstawić się instytucjom finansowym, które posiadają w swoich strukturach prawników mogących reprezentować ich na drodze postępowania sądowego. 

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej konsultacji i analizy sytuacji klienta. Pomagamy odzyskać wpłacony kapitał i rozwiązać umowę polisolokaty bez straty pieniędzy i ponoszenia kosztów opłaty likwidacyjnej.

Przewiń do góry