Autor: Redakcja

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie (TUnŻ) Europa zostało pozwane przez Rzecznika Finansowego

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie (TUnŻ) Europa zostało pozwane przez Rzecznika Finansowego. Zarzucił on ubezpieczycielowi stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych podczas oferowania Umowy Ubezpieczenia na Życie i Dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ,,Debt & Equity II”, które można było nabywać w latach 2016-2018. Klienci wpłacali na poczet ubezpieczenia sumy rzędu 100-200 tys., po czym tracili znaczną część […]

TSUE w sprawie polisolokat – 10.05.2021

Dnia 10 czerwca 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał postanowienie, w którym odpowiedział na pytania prejudycjalne Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie zadane w toku postępowania sądowego o sygn. akt C 198/20 dotyczącego ważności postanowień umowy kredytu we frankach szwajcarskich zawartej przez konsumenta z bankiem. Kredytobiorca wskazał sądowi, że nie czytał uważnie umowy przed […]

Nieważność umowy polisolokat – kolejne wyroki na korzyść konsumentów

231 189,94 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie otrzyma klient kancelarii, którego reprezentowaliśmy w sporze z towarzystwem ubezpieczeniowym oferującym polisy na życie z UFK. W zasadniczych motywach rozstrzygnięcia sąd podzielił argumentację dotyczącą nieważności umowy zaprezentowaną przez stronę powodową. Podkreslił, że ani powód, ani tym bardziej biegły nie byli w stanie określić sposobu ustalenia świadczenia […]

Czym jest Polisolokata?

W ostatnim czasie bardzo dużo słychać o polisolokatach. Temat ten systematycznie “przewija” się na łamach portali internetowych, telewizji, czy gazet. Osoby poszkodowane poszukują pomocy i zakładają stowarzyszenia, by walczyć o swoje prawa i odzyskać swoje środki wpłacone na poczet tego produktu inwestycyjno-ubezpieczeniowego. Co to za produkt? Spis treści: Polisolokata – co to jest? Lokaty inwestycyjne […]

Kolejny sukces w odzyskiwaniu oszczędności z polisolokat!

W dniu 29 marca 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, w sprawie z powództwa jednego z klientów kancelarii przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie Europa S.A., na skutek apelacji powoda do wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli z dnia 11 lipca 2019 r. uwzględnił apelację, wskutek czego, w związku z rozwiązaniem umowy ubezpieczenia na życie z UFK, […]

Polisolokaty – Kolejny wyrok na korzyść konsumentów

Zapadł kolejny wyrok stwierdzający nieważność umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Sąd Okręgowy w Warszawie uznał za abuzywne zarówno postanowienia warunków ubezpieczenia, jak i regulaminu ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego na podstawie art. 808 § 5 k.c. w zw. z art. 3851-3853 k.c. (wyrok z 26 maja 2020 r. sygn. akt XXV C 725/17, nieprawomocny).  Więcej informacji: https://www.rklegal.pl/polisolokaty-kolejny-wyrok-na-korzysc-konsumentow Sprawdź również: Jak wycofać się z polisolokaty?

Sądy orzekają nieważność polisolokat

Wyrokiem z 26 maja 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie uznał za nieważną umowę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zawartą pomiędzy powodem a jednym z towarzystw ubezpieczeniowych (sygn. akt XXV C 725/17). Zachęcamy do zapoznania się z komentarzem do wyroku r.pr. Szymona Guniewicza z Kancelarii RK Legal. Więcej informacji pod tym linkiem. Sprawdź […]

Polisolokaty trafiają do sądów. Polacy chcą odzyskać swoje pieniądze, ruszyli do kancelarii prawnych

Z danych stowarzyszenia “Przywiązani do polisy” wynika, że około 5 mln osób ma polisolokaty o łącznej wartości przekraczającej 50 mld zł. Wielu klientów na tym instrumencie straciło, bo ryzyko inwestycyjne było w całości przerzucone na klientów. Dodatkowo umowy były tak sformułowane, że trudno było je oszacować. Dlatego teraz w sądach klienci walczą o odzyskanie pieniędzy. […]

Ważny wyrok w sprawie polis inwestycyjnych – „umowa nieważna”

Na klientów, którzy kupili produkt o nazwie „Pareto II”, przerzucono całość ryzyka inwestycyjnego, nie dając im jednocześnie możliwości ustalenia, jak szacowana jest wartość inwestycji – stwierdził warszawski sąd okręgowy, orzekając, że umowy te są w całości nieważne. Wyrok otwiera drogę do odzyskania całości środków przez osoby, które skorzystały z tej oferty pośrednika finansowego. Sprawdź również: […]

Przewiń do góry