2608, 2016

Polisolokaty trafiają do sądów. Polacy chcą odzyskać swoje pieniądze, ruszyli do kancelarii prawnych

Z danych stowarzyszenia „Przywiązani do polisy” wynika, że około 5 mln osób ma polisolokaty o łącznej wartości przekraczającej 50 mld zł. Wielu klientów na tym instrumencie straciło, bo ryzyko inwestycyjne było w całości przerzucone na klientów. Dodatkowo umowy były tak sformułowane, że trudno było je oszacować. Dlatego teraz w sądach klienci walczą o odzyskanie pieniędzy. – Nasza kancelaria prowadzi kilkadziesiąt tego typu spraw, w których wykazujemy nieważność umowy ubezpieczenia – mówi adwokat z kancelarii RK Legal.

Tomasz Majkowycz z Kancelarii RK Legal podkreśla, że polisolokaty, czyli umowy ubezpieczenia powiązane z funduszami kapitałowymi, to bardzo skomplikowane i ryzykowne produkty inwestycyjne. Wielu klientów, decydując się na tego typu inwestycję, nie wiedziało, z jakim ryzykiem się ona wiąże.

więcej na: money.pl

2608, 2016

Ważny wyrok w sprawie polis inwestycyjnych – „umowa nieważna”

Na klientów, którzy kupili produkt o nazwie „Pareto II”, przerzucono całość ryzyka inwestycyjnego, nie dając im jednocześnie możliwości ustalenia, jak szacowana jest wartość inwestycji – stwierdził warszawski sąd okręgowy, orzekając, że umowy te są w całości nieważne. Wyrok otwiera drogę do odzyskania całości środków przez osoby, które skorzystały z tej oferty pośrednika finansowego.

23 czerwca 2016 r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa zapadł ważny wyrok dotyczący polis inwestycyjnych. Wskazano w nim, że „umowa ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Pareto II zawarta pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie EUROPA S.A. oraz Open Finance S.A. jest nieważna”. Sprawa wytoczona została przez klientkę Kancelarii M/K/P, która straciła pieniądze, inwestując w ten produkt.

 Więcej na: www.bankier.pl
2907, 2015

POLISOLOKATY NIEWAŻNE Z MOCY PRAWA

www.egospodarka.pl | 28 lipca 2015 |

Polisolokaty, czyli umowy na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym spędzają sen z powiek wielu osobom, które zdecydowały się na skorzystanie z tych produktów. Pierwsze wątpliwości wzbudziły u konsumentów olbrzymie straty osiągane przez ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Klienci firm ubezpieczeniowych odkryli, że na ich kontach oszczędności topnieją, zamiast się pomnażać i stanowić zabezpieczenie przyszłości. Następnie chcąc zrezygnować z umowy dowiedzieli się, że została przygotowana tak, iż tzw. opłata likwidacyjna pozwala firmie przejąć wszystkie zgromadzone dotychczas środki. 27 marca 2015 r., Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, w którym uznał, że polisolokaty są nieważne z mocy prawa. Co ta decyzja oznacza dla klientów firm ubezpieczeniowych?

więcej na: www.egospodarka.pl

2407, 2015

POZEW ZBIOROWY CZY INDYWIDUALNY?

www.egospodarka.pl | 23 lipca 2015 |

Wiele osób zainteresowanych odzyskaniem na drodze sądowej tzw. opłaty likwidacyjnej, bezprawnie pobranej przez towarzystwo ubezpieczeniowe w związku z przedterminową wypłatą środków z polisolokaty, z pewnością zastanawia się, czy w takiej sytuacji dochodzić swoich praw samodzielnie, czy też za pomocą tzw. pozwu zbiorowego. Przekonanie, że tylko ta druga opcja jest skuteczna w sporach z dużymi podmiotami na rynku finansowym, sprawia, że wielu z nas rezygnuje w ogóle z dochodzenia swych praw przed sądem.

Więcej na: www.egospodarka.pl 

1206, 2015

OPŁATA LIKWIDACYJNA

Jednym z podstawowych problemów klientów, którzy posiadają polisolokaty jest niemożność odzyskania wpłaconych składek z uwagi na stosowanie przez towarzystwa ubezpieczeniowe opłat za dokonanie wykupu ubezpieczenia na poziomie sięgającym 100 % wpłaconej kwoty. Przeciwko dopuszczalności pobierania przez ubezpieczycieli tego typu opłaty ze względu na istotę umowy kapitałowego ubezpieczenia na życie przemawia szereg argumentów:

  • Uprawnienie do wykupu ubezpieczenia powstaje w chwili zawarcia umowy kapitałowego ubezpieczenia na życie; z uprawnieniem tym skorelowanym jest obowiązek wypłaty wartości wykupu, aktualizowany przez wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na życie (uchwała SN z dnia 24 stycznia 1996 r., III CZP 196/95).
  • Wypłata wartości wykupu należy do podstawowych obowiązków ubezpieczyciela, podobnie jak zwrot powierzonych środków pieniężnych w przypadku umowy rachunku bankowego.
  • Uczynienie zadość roszczeniu ubezpieczającego o wykup ubezpieczenia stanowi o należytym wykonaniu zobowiązania. Z tych względów niedopuszczalnym prawnie jest zastrzeżenie opłaty za dokonanie czynności, która nie ma charakteru dostatecznie wyodrębnionego prawnie świadczenia; w kategoriach prawo-cywilistycznych „opłata” powinna być traktowana jako wynagrodzenie za spełnienie świadczenia (wyrok SN z dnia 13 lipca 2005 r., I CK 832/04).
  • Podobnie jak wypłata środków z rachunku bankowego, tak i wypłata wartości wykupu ma charakter czynności technicznej. Sam fakt generowania kosztów przez dokonanie czynności technicznej nie uzasadnia jeszcze pobrania z tego tytułu opłaty jako ekwiwalentu ich poniesienia.

Czytaj więcej

1206, 2015

WALKA Z POLISOLOKATAMI

www.parkiet.com | 12 maja 2015 |

MK_head_miniPolisy inwestycyjne, nazywane też czasami polisolokatami, to umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK). Łączą one w sobie formułę ubezpieczenia oraz inwestowania. Ochrona ubezpieczeniowa stanowi jednak w tym wypadku jedynie dodatek do produktu inwestycyjnego i często jest iluzoryczna. Istotą polisolokat jest bowiem przede wszystkim inwestowanie środków zebranych od klientów, oczywiście za stosowną opłatą pobieraną przez firmę ubezpieczeniową. Polisolokaty swoją konstrukcją zbliżone są do funduszy inwestycyjnych, jednak nie podlegają tym samym co fundusze regulacjom prawnym, w związku z czym nie muszą spełniać surowych wymogów dotyczących dywersyfikacji oraz płynności portfela inwestycyjnego, przewidzianych w ustawie o funduszach inwestycyjnych. W konsekwencji mamy często do czynienia z sytuacją, w której środki zgromadzone w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym są lokowane wyłącznie w jednym instrumencie finansowym, co jest sprzeczne z podstawowymi zasadami inwestowania. (…)

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wraz z Ministerstwem Finansów zamierzają pomóc klientom firm ubezpieczeniowych „wyjść” z polis inwestycyjnych bez ponoszenia strat. Obecnie trwają prace nad zmianami w przepisach ustawy o działalności ubezpieczeniowej, przewidującymi m.in. możliwość odstąpienia przez klienta od umowy o polisolokatę. Niestety, zgodnie z założeniami do nowelizacji, prawo odstąpienia przysługiwać będzie wyłącznie tym klientom, którzy przystąpili do umowy po dniu wejścia w życie zaproponowanych zmian. W konsekwencji nowelizacja nie rozwiąże problemu setek tysięcy ludzi, którzy na inwestycjach w polisolokaty stracili często oszczędności całego życia.

 

2005, 2015

PRAWO UWALNIA DŁUŻNIKÓW OD DŁUGÓW

www.pap.pl | 12 maja 2015 |

MK_head_miniWażną częścią dyskusji VI Bankowego Forum Wierzytelności była ocena przez ekspertów zmian w Ustawie o komornikach sądowych i egzekucji. Przedstawiciele firm z rynku wierzytelności krytycznie ocenili stosowane przepisy o upadłości konsumenckiej. (…)
Eksperci Forum odnieśli się także do zmian w przepisach o komornikach sądowych i egzekucji. Dotychczas ponad 50% rynku egzekucji obsługiwało 40 – 50 dużych kancelarii komorniczych. W środowisku określano je, jako tzw. „hurtownie”. Nowe przepisy wprowadzają rejonizację i ograniczenia w liczbie spraw prowadzonych przez jedną kancelarię. Zdaniem Michała Kwiecińskiego, zmiany w prawie komorniczym, to przykład interwencjonizmu państwowego.
„Konkurencja działająca na tym rynku spowodowała, że małe kancelarie przestały świadczyć swoje usługi. Nowelizacja przepisów uderza bezpośrednio w duże kancelarie. Teraz klient, który będzie zlecał np. 200 spraw do egzekucji zamiast zatrudnić jedną kancelarię do obsługi będzie musiał współpracować z kilkudziesięcioma agencjami. Państwo zadecydowało za klienta, komu ma płacić za usługi egzekucyjne. Efekt będzie taki, że koszty egzekucji wzrosną i to drastycznie” – powiedział Kwieciński.

Więcej na: www.pap.pl

1505, 2015

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA. EKSPERCI KRYTYCZNIE O OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH

www.prawo.money.pl | 12 maja 2015|

MK_head_miniPrzedstawiciele firm z rynku wierzytelności krytycznie oceniają stosowane przepisy o upadłości konsumenckiej. Ich zdaniem przepisy te są furtką dla „winnych”, którzy wykażą np., zadłużanie się ponad miarę na skutek niewiedzy, braku znajomości prawa lub niezrozumienia konstrukcji formalnych umów zawieranych z różnymi instytucjami finansowymi. Ważną częścią dyskusji VI Bankowego Forum Wierzytelności była ocena przez ekspertów zmian w Ustawie o komornikach sądowych i egzekucji (…)
– Głównym problemem dla dłużników może stać się efekt upadłości konsumenckiej w postaci straty mieszkania. W Niemczech mamy 200 tys. upadłości rocznie. W Polsce od momentu obowiązywania prawa upadłości konsumenckiej (od 4 miesięcy) jest to zaledwie 177 osób, a szacowany potencjał to jedna czwarta wszystkich zawartych umów kredytowych – powiedział Michał Kwieciński, przedstawiciel Rączkowski Kwieciński Adwokaci.

Więcej na: www.prawo.money.pl

1005, 2015

SN ZDECYDUJE, KOGO DOTYCZĄ ZAKAZANE KLAUZULE

www.lex.pl | 10 maja 2015 | 

Sąd Najwyższy, na wniosek Pierwszego Prezesa SN, ma przyjrzeć się zagadnieniu interpretacji bSR_head_minirzmienia art. 47943 k.p.c dot. wyroków Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W tej chwili rozbieżności w wykładni prawa powodują, że nawet wpisanie do rejestru klauzuli abuzywnej stosowanej np. przez firmę X (np. dotyczącej wysokości opłaty likwidacyjnej polisolokat) w opinii części sądów nie rozciąga się także na innych przedsiębiorców stosujących takie samo lub podobne postanowienie umowne. – To, jaką uchwałę w tej sprawie podejmą sędziowie SN będzie miało kluczowe znaczenie dla konsumentów walczących np. z nieuczciwymi praktykami instytucji finansowych - stwierdza Szymon Guniewicz z kancelarii Rączkowski, Kwieciński Adwokaci.

Więcej na: http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/sn-zdecyduje-kogo-dotycza-zakazane-klauzule